۱ مطلب با موضوع «شبهات فلسفی و متافیزیک :: متافیزیک :: علم فیزیک و دلائل وجود خالق هوشمند» ثبت شده است