۱ مطلب با موضوع «شبهات فلسفی و متافیزیک :: برهان های اثبات خدا :: چگونه می توانیم خدا را برای یک فرد ملحد و منکر معنویات اثبات کنیم؟» ثبت شده است