۱ مطلب با موضوع «شبهات فلسفی و متافیزیک :: بررهان های ضد خدا :: نفی اعتقاد به خدا با «حفره هایی که با خدا پر می شوند»!» ثبت شده است