۱ مطلب با موضوع «شبهات فلسفی و متافیزیک :: بررهان های ضد خدا :: برهان طراحی ضعیف ذر اثبات خدای نادان و ناتوان» ثبت شده است