۱ مطلب با موضوع «شبهات فلسفی و متافیزیک :: بررهان های ضد خدا :: برهان شر یا پارادوکس اپیکوری برای «نفی خدا»» ثبت شده است